Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is wel recht op het declareren van de door hun gemaakte kosten bij het uitoefenen van hun functie.

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

  • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
  • donaties;
  • subsidies en sponsorgelden;
  • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
  • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
  • overige baten.